Saksgang ved større nettutbygginger - Tilknytning av 1 MW eller mer


Den pågående elektrifiseringen og grønne omstillingen fører til at uttaket fra strømnettet øker betydelig. Det er derfor kapasitetsutfordringer i strømnettet over hele Norge, inkludert i Trøndelag. Det er stor variasjon i modenheten i de ulike prosjektene som ønsker tilgang til strømnettet og i tråd med nasjonale føringer er det ikke ønskelig at umodne prosjekter blokkerer for tilknytning av andre og mer modne prosjekter.

Det foregår flere initiativ for å harmonisere praktiseringen av tilknytninger på tvers av nettselskapene i Norge. Dette er et arbeid som vil ta noe tid, og Tensio vil oppdatere våre retningslinjer så fort nasjonale harmoniserte standarder er på plass. 

For å sikre en likebehandlet og rettferdig modenhetsvurdering av innmeldte saker, er det behov for at alle kunder oppgir lik informasjon om sitt prosjekt. Følgende skriv viser informasjonsbehovet til Tensio i forbindelse med tilknytningsforespørsler lik eller over 1 MW.

Ved innsendelse av informasjon i henhold til ovenstående skriv, gjøres en modenhetsvurdering av saken. Ved positiv modenhetsvurdering nivå 1 gjennomføres en driftsmessig forsvarligvurdering av Tensio. Før det er mulig å reservere kapasitet må kunder oppnå nivå 2 av modenhetsvurderingen. 

Reservasjon av nettkapasitet vil være tidsbegrenset, nærmere informasjon om dette vil opplyses kunden gjennom tilknytningsprosessen. I de tilfeller hvor det er tilknytningskø vil kunden opplyses om dette og dato for tilsendt nettutbyggingsavtale vil være styrende for plassering i køen. Alle kunder må videre holde seg til avtalt og skriftlig fremlagt fremdriftsplan og andre frister fra Tensio, for å beholde sin plass i køen. Dersom dette ikke overholdes vil kunden miste sin køplass, og reservert kapasitet vil fristilles til andre kunder. 
 
Følgende kriterier ligger til grunn for å oppnå modenhetsvurdering nivå 2: 

Evalueringskriterier

 

Krav og kommentarer

Informasjon om sluttkunde 

Det må være avklart hvem sluttkunden skal være. Alternativt er det godkjent dersom selskapet som forespør er i samme konsern som det endelige selskapet som skal inngå nettavtale/tilknytningsavtale med Tensio  

 

Opplysninger om ønsket
effektbehov 

 • Effektbehov må dokumenteres og skal samsvare med produksjons-/prosjektplan for kundens anlegg: 
  - Type næringsvirksomhet 
  - Effektbudsjett med forventet forbruksmønster. 
  - Forventet effektprofil over året, med eventuelle sesongvariasjoner/ døgnvariasjoner. 
  - Opptrappingsplan for effekt med kvartalsoppløsning. 
  - Vurdering av fleksibilitet/reduksjon av effektbehov med tanke på betinget tilknytning, energilager eller lignende.

 •  

Idriftsettelses-tidspunkt

Årstall for når kunde ønsker tilknytning, samt å ta i bruk kapasiteten. I de tilfeller hvor det ikke er kapasitet og tiltak må gjennomføres må kundens anlegg ferdigstilles innenfor 10 år fra søknad sendes. Kunde må i tillegg vise fremdrift iht. plan hver sjette måned.  

 

Lokasjon, reguleringsplan
og evt. andre avtaler  

 

Kunde må kunne fremlegge/vise til godkjent reguleringsplan for området, eller som et minimum må reguleringssøknad være til behandling. Alle andre nødvendige avtaler (privatrettslige avtaler som gir tilgang på areal) må være avklart eller i prosess.  

 

Finansering

Realistisk plan for finansiering, samt basisfinansiering er etablert. Ved planlagt myndighetsstøtte skal dette være avklart.  

 


Saksgang med ordinære behandlingstider er gitt i tabellen under, se også skisse som viser prosessen. Der det blir lengre behandlingstid varsles kunden på saken. Viser også til egen informasjon fra Statnett med prosessbeskrivelsen for transmisjonsnettet. 

Forespørsel fra kunde 

 

Kunden må fylle ut skjema Forespørsel om nytilknytning/effektøkning 
for å opprette kundesak.

   1)   Kunde

   2)   Opplysning om ønsket effektbehov

   3)   Lokasjon, reguleringsplan og evt. andre avtaler

   4)   Dokumentasjon på prosjektplan

   5)   Finansiering                                                                

 

Svar kundehenvendelse

Opptil 2 uker

Bekreftelse på mottatt henvendelse.
Informere kunden om videre prosess og at det beregnes anleggsbidrag.

 

Vurdering av ledig kapasitet 

Opptil 4 mnd.

Distribusjonsnett. 

 

 Opptil 4 mnd.

Regionalnett.


Se informasjon hos Statnett 

Transmisjonsnett.
Parallell avklaring med Statnett.

 

(Utvidet utredning)

0,5 - 1,5 år

Inngå avtale om utredning der det er nødvendig å gjøre en større analyse for å kartlegge løsning og bestemme riktig kostnadsgrunnlag.

 

(Nettkonsesjon) 

1 - 5 år 

Der det er aktuelt må det gjøres avtale om melding og konsesjonsprosess.

 

Nettutbyggingsavtale

Kundefrist 3 mnd.

Kunden aksepterer nettutbyggingsavtale med anleggsbidrag og tildeles nettkapasitet. Kunden betaler anleggsbidrag i henhold til avtalen (forhåndsbetaling eller delbetaling hvis avtalt).           

 

Utførelse 

0,5 - 3 år 

Detaljprosjektering  og bygging av nettanlegg.

 

 

 

Figuren illustrerer ledetid fra utredning til ferdig bygd anlegg.