Saksgang ved større nettutbygginger  

Ordinær behandlingstid for kundehenvendelse som medfører nettutbygging

Svar kundehenvendelse

 

opptil 2 uker

- Bekreftelse på mottatt henvendelse
- Videre prosess
- Anleggsbidrag

Utvidet utredning

 

 

opptil 4 md.

 

I mange tilfeller avhengig av respons fra  den aktuelle kunden og berørte  tredjeparter (eks. befaring / forhåndsaksept grunneiere).

Start utførelse etter  signert avtale om nettutbygging

 

opptil 4 md.

Avhengig av materialløsninger  (bestillingstid kapitalvarer), årstid,  tillatelser fra berørte grunneiere og ev.  unntakstilstander i nettet.

 

1. Kundehenvendelse

 

Det er en fordel om kunde/utbygger kontakter oss så tidlig som mulig. Å planlegge og prosjektere en større nettutbygging involverer mange interessenter og krever mange avklaringer. Det er ofte en tidkrevende prosess der det er viktig at utbyggers behov identifiseres i en tidlig fase.

Unngå forsinkelser, send oss riktige opplysninger så tidlig som mulig via skjemaet nederst på siden:
Kontaktinfo
 (epost, adresse m.m.)

Byggherre  
Oppdrag (omfang, effektbehov) 
Andre relevante opplysninger

Her er informasjon om tilknytning av mindre anlegg


2. Kartlegging 

(ingen kostnad for kunden)

Tensio innhenter opplysninger om kundens behov og vurderer opp mot:

- Andre kundehenvendelser i samme område
- Beskaffenhet til eksisterende strømnett 
- Egeninitierte fornyelsesprosjekter i området
- Andre opplysninger som kan tilsi økt forbruk i samme område (eks. reguleringsplaner)

 

3. Prosjektering og grov kalkyle 

(ingen kostnad for kunden)

Tensio prosjekterer strømnettet etter kundes behov samt øvrige faktorer som har innvirkning på en fremtidsrettet nettløsning. Beregner kundens anleggsbidrag.


- Kunden får en grov kalkyle som viser størrelsesordenen på anleggsbidraget
- Kunden ønsker ev. utvidet utredning*
- Kunden aksepterer betingelsene og vil inngå nettutbyggingsavtale

*)Utvidet utredning (kostnad for kunden)

Komplekse oppdrag med mange berørte interessenter og kostbare løsninger kan kreve omfattende saksbehandling før endelig løsning blir bestemt og prissatt.

Bestilling og fakturering ved utvidet utredning 
Utvidet utredning må bestilles skriftlig til Tensio TS. Kostnaden faktureres sammen med anleggsbidraget når kunden aksepterer betingelsene etter endt utredning. Dersom kunden ikke aksepterer betingelsene, faktureres utredningen som eget tjenesteoppdrag (oppdrag kansellert).

4. Anleggsbidrag og nettutbyggingsavtale

 

Etter at kunden har akseptert betingelsene sender Tensio en nettutbyggingsavtale med opplysninger om prosjektert løsning, estimert anleggsbidrag og øvrige avklaringer (byggherreroller, regi på graveentreprenører m.m.) 

- Kunden aksepterer betingelsene (bindende) ved å signere nettutbyggingsavtalen
- Tensio forhåndsfakturerer anleggsbidraget (eller deler av anleggsbidraget hvis delbetaling er avtalt)

Les mer om anleggsbidrag

 

5. Detaljprosjektering og utførelse

 

Når kunden har signert nettutbyggingsavtalen og betalt fakturert anleggsbidrag, vil Tensio starte detaljprosjektering (bestilling kapitalvarer, kontrahering entreprenører m.m.) og koordinert utførelse (i samråd med kunde, elektroinstallatør, målermontør, ev. elektroentreprenør og graveentreprenør).

 

6. Avslutning og etterberegning av anleggsbidrag

 

Når strømnettet er ferdig etablert som beskrevet i nettutbyggingsavtalen, etterberegner Tensio anleggsbidraget.

- Tensio kan maksimalt fakturere en differanse (merkostnad) på 15% av det estimerte anleggsbidraget i nettutbyggingsavtalen. 
-  Endringer som skyldes forhold på kundens side er ikke omfattet av 15%-regelen. 
- Tensio skal refundere kunden dersom de faktiske kostnadene er mindre enn estimert og innbetalt anleggsbidrag.