Regler for redusert sats og fritak fra forbruksavgift


- Bedrifter med næringskode 5-33 (SN2007) kan ha rett til redusert avgiftssats. Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå.

- Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen.

- Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80% eller mer av totalt areal.

- For forbruk til rene administrasjonsbygg skal det betales full avgiftssats.

- Ved samme virksomhet med flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år).

- Kunden er selv ansvarlig for at riktige og fullstendige opplysninger legges frem, og for å betale riktig avgiftssats.

- Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats/fritak som skal dokumenteres. Merk at en eventuell refusjon vil bli utbetalt til nettkundens konto.

- Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer. Dette må gjøres hvert år.